Indstilling Rehab 09-11-20

Læsetid: 4 minutter

Resultat af møde i rehabiliteringsteam
Møde i rehabiliteringsteamet
Sag behandlet den 09-11-2020 i Rehabiliteringsteam.
Følgende deltog i mødet i rehabiliteringsteamet
Rehabiliteringsteam:
AMC (mødeleder, Arbejdsmarked) Tidligere deltager i møde.
DN (socialrådgiver, Arbejdsmarked)
GRF (Virksomhedskonsulent)
PR (visitator og sygeplejerske, Pleje og Omsorg) (genganger)
UBH (chef, Træning og Rehabilitering)
Øvrige deltagere:
BO (sagsbehandler) har tabt sag mod borger.
KA (bisidder)
Sundhedskoordinator: TC Genganger

Status på sagen – Besvaret
Rehabiliteringsteamet har følgende noter til sagen
HJ har været på kontanthjælp siden 2015. Er ufaglært. Seneste job var i chaufførbranchen, har forskellige somatiske lidelser. Er ikke funktionsafklaret i virksomhedspraktik . Søgte i 2017 førtidspension på foreliggende grundlag. (Det var i 2019.)
Ankestyrelsen har stadfæstet, at kriterier ikke er opfyldt og at der vurderes udviklingsperspektiv for arbejdsevnen. (Baseret på en LÆ265 uden de livstruende diagnoser der er tilføjet siden.)

Rehabiliteringsteamets indstilling
Borger Navn: HJ CPR-nr:
Koordinerende sagsbehandler Navn: BO Afdeling: jobcenter


Begrundelse
Dato for møde i rehabiliteringsteamet: 09-11-2020 Indstilling:

Ressourceforløb

Angiv forløbets varighed: Der indstilles til 2 årigt ressourceforløb

Begrundelse: Sammensatte problemstillinger ,hvor det vurderes at en tværfaglig indsats vil kunne bidrage til udvikling af funktionsniveau og arbejdsevne.

Formål
Borgers mål (indsæt borgers svar på spørgsmål 7 i Min situation i rehabiliteringsplanens forberedende del)
Så sig tidligere i fleksjob, men ikke mere på grund af at Henrik oplever forværring i helbredssituation,

Mål med forløbet (aftalt på rehabiliteringsmøde)(IKKE AFTALT)
Tilknytning til arbejdsmarkedet .
H kan ikke arbejde indenfor seneste fag, som chauffør, men det vurderes at H har andre, gode faglige kompetencer, herunder bl.a administrative som kan komme i spil, hvis fokus på den sundhedsfaglige del kan bedre
funktionsniveau (Upåagtet at der ikke forefindes dokumentation på disse kompetencer og at området ALDRIG har været et arbejdsområde.)
Forløbet og dets formål (beskriv forløbet og formålet med de aktiviteter der indgår, herunder hvordan de vil føre til det aftalte mål med forløbet):

Øget sygdomsforståelse og årsagssammenhæng
Diætist
Fysioterapeutisk guidet træning
Undersøg behov for hjælpemidler
Mentor til støtte i processen i ressourceforløbet med fokus på muligheder
Virksomhedspraktik

Der er ingen beskrivelse af hvordan de forskellige delmål skal skabe arbejdsevne, som er det lovmæssige maksimale indhold af et ressourceforløb.

Her lidt bemærkninger til ovenstående…

1) Der gives reference til afgørelse fra Ankestyrelsen som IKKE har medtaget konsekvenser af levercirrose og forstørret milt, da der ikke i fbm. Tidligere ansøgning forelå disse diagnoser på den lovfæstede ”nyeste” LÆ265-attest. (Der er anvendt attest fra december 2018.)
2) Der er i tidligere attester og vil også fremgå af enhver fremtidig attest, at borger har godt indblik i egen sygdom, hvorfor et forløb med øget sygdomsforståelse virker som ”at skyde gråspurve med kanoner” og spild af tid.
3) Der peges på administrative kompetencer, borger ikke besidder, som grundlag for et muligt arbejdsmarked, hvis sygdomsforståelsen bliver ændret, det er lægeligt bekræftet at borger ikke kan behandles, men alene får livsforlængende behandling også kaldet profylaktisk behandling. (Borger har haft søgt revalidering for at få disse kompetencer, men er blevet afvist.)
4) Diætist er borger grundet levercirrose tilknyttet på medicinsk afdeling. (Tvinges borger til yderligere en vil være fuldstændigt ude af proportioner.)
5) Fysioterapiguidet træning til en borger der tager doping og ikke må få pulsen op, hænger bare ikke sammen, hertil de under pkt. 2.3 & 2.4. lægelige konklusioner. (Bevidner nærmere at Rehabiliteringsteamet ikke har forstået sygdommenes påvirkning af en dagligdag.)
6) Mentor er afvist af flere omgange af kommunen selv. Borgerens store tro på egne evner har bevist at behovet ikke er der, her tænkes på tidligere ansøgninger om Revalidering mm.
7) Virksomhedspraktik har været forsøgt siden 2016, og har ikke kunnet lade sig gøre, da bla. Skånebehov gør det umuligt at have stabilt fremmøde, her kan nævnes vanddrivende behandling, der ikke har fast tidsinterval for påvirkning, udover at blive påbegyndt morgen og middag. (der er tidligere henvist til Medicinsk Overlæge M.H.Olsen beskrivelse på pro.medicin.dk af loop-diuretika virkning for at angive rettesnor.i)
8) Hjælpemidler til en borger der ikke laver ting i eget hjem, øger ikke funktionsevne og er derfor kun relevant ift. livskvalitet, dette burde være igangsat for år tilbage, da sagen længe har været oplyst omkring den daglige livsførelse hvor hjemmets gøremål mm. varetages af hustru. Samt at kommunen ved afgørelse af juli 2017 ville igangsætte dette.
Samlet set vil det være et ressourceforløb uden konkret arbejdsfremmende indhold. Hvorfor der skal indstilles og tilkendes førtidspension.
Her bemærkes at behandling med vanddrivende medicin er opstartet juli 2017 og siden kun er justeret op i styrke. Hvorfor denne behandling desværre, men naturligt vil pågå resten af livet. Dermed massivt funktionsevnetab og skånebehov, som har hindret enhver mulighed for praktik, se pkt. 2.3. i LÆ265.
I henhold til den for indstillingen anvendte attest fra klinisk funktion, skulle et sådant forløb være startet senest efteråret 2019. Dermed inden sagen blev behandlet som en sag på foreliggende grundlag. Hurtighedsprincippet er dermed ikke overholdt. At denne attest er anvendt som rettesnor af et rehabiliteringsteam er fakta forskydning, da denne attest ikke er et nødvendigt indhold i behandling af en sag for rehabiliteringsteamet og i denne sag naturligvis også er forældet.
Da rehabiliteringsteamet dermed ikke kan pege på nogen indsats med reelt indhold, må den følge den seneste LÆ265-attest af august 2020, som klart skriver: Link til tekstkopi af attesten
Pkt. 2.3 Særlige hensyn
Det er svært at forestille sig skånehensyn, der vil kunne medføre at pt kan være på arbejdsmarkedet. Han kan IKKE tåle gående, stående, ryg eller skulderbelastende arbejde. Han kan kun gå få meter. Hans udtalte træthed gør det nødvendigt med mange hvil i løbet af dagen. Vandladningsmønstret gør det nødvendigt for ham at være MEGET tæt på et toilet hele døgnet. De utallige toiletbesøg trætter – ødelægger nattesøvnen – sammen med søvnapnø.
Pkt. 2.4 Lægens kommentarer
Svært dårligt somatisk helbred med dårlig prognose.
Hertil tilføjes at Psykiater og Læge TS i sin attest af august 2019, hvor levercirrose og behandling heraf er bekræftet af lægelige specialister, skriver samme konklusion som praktiserende læge gør 1 år senere. (Skulle LÆ265 være indhentet 1 år tidligere?)

Facebook Kommentarer