Integreret 21-12-2016

Læsetid: 2 minutter

Afgørelse


Du har klaget over X Kommunes afgørelser om integrationsydelse. Kommunen afgjorde sagen om integrationsydelse den 6. juli 2016.
Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.
Resultatet er:
Du har kontanthjælp fra den 1. juli 2016.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

X Kommune skal efterbetale differencen mellem den integrationsydelse, som du har fået udbetalt fra den 1. juli 2016, og den kontanthjælp, som du vil have ret til i perioden. Det kan i den forbindelse være relevant for kommunen at foretage modregning i andre ydelser, som du måtte have fået i den periode, hvor du har modtaget integrationsydelse. Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer, at kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen. Fejlen er,
at kommunen ikke har genvurderet sagen inden for fristen på fire uger
og heller ikke inden for fristen har givet dig besked om, hvornår du kunne forvente at sagen var færdigbehandlet. Fejlen har ikke betydning for vores afgørelse.
Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes en stor tilgang af klagesager.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til kontanthjælp.

Vi vurderer i den forbindelse, at du har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark, og at du derfor ikke skal opfylde opholdskravet om lovligt ophold her i riget i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år for at modtage kontanthjælp.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på oplysningerne fra CPR, hvoraf det fremgår, at du har været udrejst til Polen i perioden fra 9. juli 2007 frem til 15. august 2015
Ifølge dine oplysninger har du opholdt dig i Sverige fra den 9. juli
2007 frem til 12. juni 2014, hvor du flytter til Polen.

Vi lægger også vægt på, at du er 38 år gammel, og at du foruden dit
ophold i Sverige og Polen i ca. 8 år i øvrigt ikke har haft ophold uden for
Danmark.
Vi lægger videre vægt på oplysningerne fra SKAT om, at din lønindkomst
har været skattepligtig i Danmark i perioden fra 2007 til december 2014.
Vi lægger derudover vægt på, at du har forelagt dokumentation for, at du har gået i grundskole i Danmark.

Om reglerne
Efter reglerne er det en betingelse for at modtage kontanthjælp, at personen har haft lovligt ophold her i riget i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år. Personer, der ikke opfylder dette opholdskrav, har ret til integrationsydelse. Opholdskravet gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, der efter EU-retten er berettigede til hjælp.
Danske statsborgere, der vender tilbage fra et andet EU-/EØS-land, og
som ikke har opnået arbejdstagerstatus i Danmark, kan efter EU-retten være berettigede til hjælp, selvom pågældende ikke opfylder opholdskravet, hvis pågældende efter en konkret vurdering har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Facebook Kommentarer