Ankestyrelsen mener

Afgørelse


Du har klaget over X Kommunes afgørelse om ressourceforløb.
Kommunen afgjorde sagen den 17. december 2020.Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.Resultatet er:  Kommunen kan henvise dig til et ressourceforløb.
Det betyder at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Venlig hilsen Ankestyrelsen

Begrundelse for afgørelsen
Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at du opfylder betingelserne for et ressourceforløb.
Du har komplekse problemer ud over ledighed, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.
Vi vurderer også, at der er et udviklingsperspektiv for din arbejdsevne. Der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at du kan drage nytte af indsatsen, og på sigt kan forbedre din situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, fx i et fleksjob.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på oplysningerne om dit helbred, dit nedsatte funktionsniveau, de beskæftigelsesrettede indsatser, du har deltaget i og dit lange fravær fra arbejdsmarkedet.
Vi lægger også vægt på, at der er behov for fysioterapeutisk guidet træning, et forløb med diætist og indsats for at øge sygdomsforståelse og årsagssammenhæng. Dit behov for hjælpemidler skal undersøges. Du skal have mentor til støtte i processen. På sigt vil der kunne iværksættes et længerevarende stabilt beskæftigelsestilbud til afklaring og udvikling af dinarbejdsevne inden for et bredt fagområde med hensyntagen til dine skånebehov og dit funktionsniveau.


Rehabiliteringsteamet indstiller til 2-årigt ressourceforløb den 9. november 2020.


Det fremgår af de lægelige oplysninger, at du lider af levercirose (skrumpelever), forstørrelse af milten og lavt antal blodplader i blodet (trombocytopeni), søvnapnø, svær overvægt og eksem.
Det beskrives i speciallægevurdering fra Socialmedicinsk Ambulatorium, Klinisk Funktion af 29. maj 2019, at der er behov for længerevarende tværfaglig indsats for at bringe dig tættere på arbejdsmarked. Eksempelvis med færdigudredning i hæmatologisk og levermedicinsk regi (gjort juni 2019), diætist (adgang via levermedicinsk), henvisning til tværfaglig smerteklinik, nyt forsøg på fysioterapiguidet træning, afdækning af behov for hjælpemidler og på sigt etablering af en virksomhedspraktik med mentorstøtte. Det anbefales, at du forsøger at holde dig aktiv, da inaktivitet forværrer smerter og tendens til hævede ben.
Det fremgår af statusattest fra Medicinsk Gastro Ambulatorium af 14. januar 2020, at du er i medicinsk behandling. Du tilrådes vægttab og absolut alkoholafholdenhed, hvilket du er indforstået med.
Helbredsmæssige problemer hørende til leversygdom giver en moderat begrænsning i din funktionsevne. Du skal have nedsat arbejdstid og opgaverne uden hård fysisk belastning.
Det beskrives i lægeattest til rehabiliteringsteamet af 6. august 2020, at der er tale om svært dårligt somatisk helbred med dårlig prognose.
Psykiater finder ingen psykiske diagnoser. Svær overvægt (BMI 54) besværliggær al bevægelse, og du har smerter i lænden. Du har mén efter en skulderoperation og indskrænket bevægelighed. Din funktionsevne er væsentlig nedsat. Du kan ikke tåle gående, stående ryg- eller skulderbelastende arbejde.
Du har brug for mange hvil i løbet af dagen, og du skal være tæt på et toilet.
Vi lægger yderligere vægt på oplysningerne om din uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund. Du er ufaglært. Du har gennemført forskellige kurser inden for transport og har kørekort til bus, lastbil og taxa. (Dette er IKKE gældende længere, disse kørekort er ugyldige!)
Du har tidligere haft en stabil og længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet, senest i 2015.
Dit forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp.
Vi lægger endvidere vægt på, at du har deltaget i beskæftigelsesrettede tilbud, herunder CV kursuser og senest et Ufaglært til faglært-kursus i 2018.
Det fremgå af status af 5. oktober 2018 fra forløbet Ufaglært til Faglært, at du har arbejdet med forskellige emner og kurser, bl.a. har du færdiggjort ca. 10 IT kurser inden for regnskab og inden for administration og kommunikation. Du vil gerne have en uddannelse, muligvis med speciale i logistik, da du ser dig i høj grad egnet til dette job. Du har ikke deltaget i forløb med praktisk afklaring og udvikling af din arbejdsevne. Vi er opmærksomme på, at egen læge vurderer, at det er svært at forestille sig skånehensyn, der vil kunne medføre, at du kan være på arbejdsmarkedet.
Vi bemærker, at de lægefaglige oplysninger i sagen kun er et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer, når arbejdsevnen skal vurderes.
Vi forudsætter, at kommunen i samarbejde med dig tager stilling til det videre forløb.


Om reglerne

Efter reglerne er et ressourceforløb et individuelt tilrettelagt helhedsorienteret forløb med en kombination af en indsats efter beskæftigelsesindsatsloven og en social- eller sundhedsmæssig indsats.
Ressourceforløb kan gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkretbeskæftigelsesmål.
Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Det vil sige, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at personen kan drage nytte af indsatsen, og på sigt kan forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, fx i et fleksjob. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal kommunen ikke iværksætte et ressourceforløb.
Vi henviser til vores principmeddelelse 58-18.
Når ressourceforløbet er bevilget, skal kommunen udpege en koordinerende sagsbehandler, som skal udarbejde rehabiliteringsplanens-indsatsdel på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Indsatserne i forløbet skal være tværfaglige og sammenhængende og skal hjælpe personen videre i livet.(NEJ skabe tilknytning til arbejdsmarkedet.)
Ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.

Bemærkninger til klagen
I klagen er der beskrevet sygdomsoversigt, sygdomsforløb og sagsbehandling i kommunen.
Det fremgår af klagen, at der i sagen er et uhensigtsmæssigt antal af statusattest fra lægen. Der påpeges, at der ikke udarbejdes en helhedsvurdering af det samlede sygdomsbillede. Du påpeger, at indstillingen fra 2020 har samme indhold med forslag fra Klinisk Funktion fra 2019, og du mener, at du allerede fra 2019 skulle have deltaget i et ressourceforløb.

Du mener, at ressourceforløbet ikke har mål eller delmål, som kan bringe dig tættere på arbejde.
Efter reglerne skal kommunen hjælpe personer, som har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse.
Beskæftigelsesindsatsloven giver en række muligheder for at iværksætte en beskæftigelsesrettet indsats, fx tilbud om ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, samt mulighed for understøttelse af indsatsen, fx i form af mentorstøtte.
Ressourceforløb kan bevilges når personer har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter beskæftigelsesindsatsloven og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.
Det betyder, at kommunen – inden bevilling af et ressourceforløb – skal vurdere, om en person kan hjælpes hurtigere end i et ressourceforløb, som er et længerevarende forløb af mindst 1 års og højst 5 års varighed.
Når ressourceforløbet er bevilget, skal den koordinerende sagsbehandler, udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.
Vi bemærker, at vi ikke kan behandle klagen om sagsbehandlingens tilrettelæggelse. Kommunen kan løbende indhente lægelige oplysninger, hvis det vurderes, at der er behov for at belyse sagen. Efter reglerne skal kommunen indhente lægeattest til rehabiliteringsteamet inden sagen behandles på rehabiliteringsteamets møde, sådan som kommunen har gjort i behandling af din sag. Du har i bemærkninger til rehabiliteringsteamets indstilling bl.a. anført, at ressourceforløb samlet set vil være uden konkret arbejdsfremmende indhold, hvorfor du mener, at du skal tilkendes førtidspension.
Vi bemærker yderligere, at det som udgangspunkt er en forudsætning for tilkendelse af førtidspension, at man har deltaget i et ressourceforløb med henblik på at udvikle arbejdsevnen, medmindre det er helt åbenbart, at arbejdsevnen er varigt nedsat og ikke vil kunne forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb eller gennem andre relevante foranstaltninger.
Dine oplysninger i klagen kan ikke føre til en ændret vurdering af sagen.
Vi henviser til begrundelsen for vores afgørelse.
Oplysninger i sagen
Vi har afgjort sagen ud fra:
Oplysninger vi har modtaget fra kommunen.
Afgørelse af den 17. december 2020.
Klagen af den 11. januar 2021.
Genvurdering af den 12. februar 2021.
Dine mails af 13. april 2021 og 9. maj 2021.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.
Love og bekendtgørelser
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven), nr. 548 af 7. maj 2019 med senere ændringer. 
§ 112, om målgruppe for ressourceforløb. 
§ 113, stk. 1, om indsatser i ressourceforløb. 
§ 114, om ressourceforløbets varighed.

Praksis
Ankestyrelsen har offentliggjort en principmeddelelse, der har betydning for din sag. Principmeddelelse 58-18, om ressourceforløb – førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv

Efterskrift:

Der er sket afdækning af hjælpemidler, borger bevilges:
Særlig rollator, med fokus på sikkerhed med udfordrede skuldre, da der også er konstateret gigt i anden skulder.
Bidet-toilet af hensyn til borgers særlige behov.
Ståstol, så borger forhåbentligt kan udføre basal madlavning som smøring af rugbrød.
Badestol.
Gribehåndtag til at komme op og stå i badeværelse.

Kommunens sygeplejerske konstaterer at der i tydeligt i journal står anført at puls IKKE må øges, hvorfor fysioterapiguidet træning alene kan bestå at støttet gåture med rollator og øvelser uden belastning. Sygeplejerske konstaterer endvidere at borgeren er utroligt godt med i sin situation og sågar opmærksom når sundhedspersonale begår menneskelige fejl.

Ved udarbejdelse af “daglig livsførelse” konstateres at ingen forhold i taksonomien kan gives farven grøn alt er rødt eller gult.

Mentor har tidligere været afvist som relevant, da borgeren ikke skønnes at have behov for den slags støtte. Dette er åbenbart ikke beskrevet godt nok i journalen.

Borger oplyser endvidere at der ikke er kendskab til 10 beståede IT-kurser.

0 0 votes
Artikel Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments