Aktindsigt

Afgørelse om aktindsigt
Du har klaget over X Kommunes afgørelse om løbende aktindsigt i din sag ved jobcentret.
X Kommune afgjorde spørgsmålet den 15. februar 2021. Resultatet er:
 Du har ret til aktindsigt i de akter, kommunen har oversendt til
Ankestyrelsen sammen med din klage.
Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.
Vi vedlægger en kopi af de akter, X Kommune har oversendt til Ankestyrelsen sammen med din klage.
Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. På de næste sider kan du læse om begrundelse, regler med videre.

Venlig hilsen
Ankestyrelsen
Begrundelse for afgørelsen
Sådan vurderer vi sagen Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til løbende aktindsigt i din sag ved X Jobcenter.
Vi vurderer også, at din ret til løbende aktindsigt omfatter de akter, der er oversendt til Ankestyrelsen sammen med din klage.
Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at X Jobcenter den 15. februar 2021 har udleveret de akter til dig, som er oprettet på din sag i jobcentret i perioden fra den 18. december 2020 til den 15. februar 2021.
Det fremgår af klagen, at du fik udleveret i alt 32 sider.
Kommunen har i forbindelse med din klage over kommunens afgørelse om aktindsigt sendt en kopi af alle akterne i din sag til Ankestyrelsen. Vi har også modtaget en liste over akterne i din sag.
Vi vurderer på baggrund af de fremsendte akter og aktlister, at du har fået udleveret alle nyoprettede akter på din sag.
Det fremgår af klagen, at det er din opfattelse, at aktindsigten burde indeholde de akter, som er oversendt til Ankestyrelsen sammen med din klage over kommunens afgørelse om tilkendelse af ressourceforløb.
Vi vurderer, at oversendelsen af din klagesag til Ankestyrelsen udgør et nyt dokument, som er omfattet af din anmodning om aktindsigt. Det er i den forbindelse uden betydning, at kommunen i forbindelse med tidligere afgørelser om løbende aktindsigt har udleveret de pågældende akter til dig.
Vi vurderer derfor, at kommunen burde have udleveret de akter, som er oversendt til Ankestyrelsen sammen med din klage, da kommunen traf afgørelse om løbende aktindsigt. Vi lægger ved vurderingen vægt på, at kommunen oversendte din sag til Ankestyrelsen den 12. februar 2021.
Vi bemærker, at du er part i Ankestyrelsens sag om ressourceforløb. Såfremt du havde anmodet Ankestyrelsen om aktindsigt i din sag, ville vi have udleveret de pågældende akter til dig.
Vi har derfor vedlagt en kopi af de alle de akter, vi har modtaget fra kommunen sammen med din klage.
Vi bemærker i den forbindelse, at vi den 11. juni 2021 har truffet afgørelse i din sag om ressourceforløb. Vi henviser til vores afgørelse.
Om reglerne
Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.
Bemærkninger til klagen
Det fremgår af klagen, at en række akter modtaget i kommunen i perioden fra 22. december 2020 til den 17. februar 2021 er journaliseret på sagen den 17. februar 2021.
Der henvises til, at den sene journalisering blandt andet betyder, at det er svært at holde overblikket i din sag.
Vi bemærker i den forbindelse, at kommunen efter offentlighedsloven har pligt til at journalisere akter snarest muligt, efter kommunen har modtaget eller afsendt akterne.
Vi bemærker også, at kommunen den 29. marts 2021 har genbehandlet din anmodning om aktindsigt og udleveret alle akter på sagen til din daværende partsrepræsentant. Kommunen har i den forbindelse oplyst, at der ikke er undtaget akter fra aktindsigt.
Vi bemærker, at vi ikke har mulighed for at undersøge kommunens journalsystemer eller arkiver. Vi har derfor ikke mulighed for at undersøge, om der foreligger yderligere notater eller oplysninger i din sag. Vi har på den baggrund lagt kommunens oplysninger om, at der ikke er undtaget akter, til grund.
Vi bemærker hertil, at retten til aktindsigt alene omfatter dokumenter, som findes på din sag. Vi bemærker i den forbindelse, at du ifølge aktlister har fået udleveret de akter, som findes på din sag. Det fremgår af aktlisterne, at der ikke er undtaget notater eller mails fra aktindsigt.
Vi bemærker endeligt, at vi forventer, at kommunen fremadrettet iagttager journaliseringspligten.
Oplysninger i sagen
Vi har afgjort sagen ud fra:
Oplysninger, vi har fået fra X Kommune.
X Kommune afgørelse af 15. februar 2021. Klagen af 22. marts 2021 til Ankestyrelsen.
X Kommunes udtalelse af 3. maj 2021.
Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter kommunens udtalelse.
Regler
Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.
Love og bekendtgørelser Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.
 § 9 om ret til aktindsigt til den, der er part i en sag, hvor myndigheden træffer afgørelse.
Lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.
§ 15, om journaliseringspligt.
Kopi er sendt til: X Kommune
0 0 votes
Artikel Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments