21-12-2016
Læsetid: 2 minutter

Afgørelse


Du har klaget over X Kommunes afgørelser om integrationsydelse. Kommunen afgjorde sagen om integrationsydelse den 6. juli 2016.
Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.
Resultatet er:
Du har kontanthjælp fra den 1. juli 2016.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

X Kommune skal efterbetale differencen mellem den integrationsydelse, som du har fået udbetalt fra den 1. juli 2016, og den kontanthjælp, som du vil have ret til i perioden. Det kan i den forbindelse være relevant for kommunen at foretage modregning i andre ydelser, som du måtte have fået i den periode, hvor du har modtaget integrationsydelse. Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer, at kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen. Fejlen er,
at kommunen ikke har genvurderet sagen inden for fristen på fire uger
og heller ikke inden for fristen har givet dig besked om, hvornår du kunne forvente at sagen var færdigbehandlet. Fejlen har ikke betydning for vores afgørelse.
Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes en stor tilgang af klagesager.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til kontanthjælp.

Vi vurderer i den forbindelse, at du har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark, og at du derfor ikke skal opfylde opholdskravet om lovligt ophold her i riget i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år for at modtage kontanthjælp.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på oplysningerne fra CPR, hvoraf det fremgår, at du har været udrejst til Polen i perioden fra 9. juli 2007 frem til 15. august 2015
Ifølge dine oplysninger har du opholdt dig i Sverige fra den 9. juli
2007 frem til 12. juni 2014, hvor du flytter til Polen.

Vi lægger også vægt på, at du er 38 år gammel, og at du foruden dit
ophold i Sverige og Polen i ca. 8 år i øvrigt ikke har haft ophold uden for
Danmark.
Vi lægger videre vægt på oplysningerne fra SKAT om, at din lønindkomst
har været skattepligtig i Danmark i perioden fra 2007 til december 2014.
Vi lægger derudover vægt på, at du har forelagt dokumentation for, at du har gået i grundskole i Danmark.

Om reglerne
Efter reglerne er det en betingelse for at modtage kontanthjælp, at personen har haft lovligt ophold her i riget i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år. Personer, der ikke opfylder dette opholdskrav, har ret til integrationsydelse. Opholdskravet gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, der efter EU-retten er berettigede til hjælp.
Danske statsborgere, der vender tilbage fra et andet EU-/EØS-land, og
som ikke har opnået arbejdstagerstatus i Danmark, kan efter EU-retten være berettigede til hjælp, selvom pågældende ikke opfylder opholdskravet, hvis pågældende efter en konkret vurdering har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

21-10-2016
Læsetid: 2 minutter

Afgørelse
Du har klaget over X Kommunes afgørelse om kontanthjælp.
Kommunen afgjorde sagen den 30. juni 2016.
Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.
Resultatet er:
• Du har ret til kontanthjælp med brutto 14.574,99 kr. pr. 30. juni 2016.
Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til
samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at du har ret til kontanthjælp med 14.574,99 kr. pr. 30. juni
2016.
Hvad er afgørende for resultatet

Vi er enige i den begrundelse, kommunen har givet. Vi henviser derfor til kommunens genvurdering af 19. august 2016.

Du har klaget over, at du får udbetalt 14.574,99 kr. i kontanthjælp pr. 30 juni 2016, når satsen for forsørgere over 30 år er 14.575 kr.

Din klage over 1 øre for lidt udbetalt

Du har i brev af den 28. juli 2016 klaget over, at du har fået 1 øre for lidt udbetalt i kontanthjælp, hvilket du beder godtgjort.
I den forbindelse har jeg været i kontakt med KMD som er indehaver af systemet KMD Aktiv, som er det system der sker udbetalinger fra.
Der er blevet forespurgt om, hvorfor det ene af de 3 angivne beløb som udbetalingen for juni er opdelt i, ikke ender på 34 øre i stedet for 33 øre, således at det ville give den samlede bruttoudbetaling på kr. 14.575,-i alt.

De oplyser, at det ikke er en mulighed, da decimaler (ørebeløb) nedrundes i KMD Aktiv til 2 decimaler.
Det oplyses, pr. telefon med KMD, den 17. august 2016, at der ikke er nok i de efterfølgende decimaler til at det kan give 1 øre, hvorfor beløbet ender på 14.574,99 i stedet for 14.575,-
Det oplyses videre, at grunden til at der er en opdeling af bruttobeløbet er som følger:
For perioden 1. juni til den 10. juni 2016 har der været registreret en aktivering. Denne den 10. juni 2016.
For perioden den 11. juni til den 14. juni 2016 er der registreret, at der ikke er en aktivering.
Den 15. juni 2016 registreres ændringer i dine børneoplysninger.

Altså har borgeren fået mindre end loven tillader pga. KMD og aktivering, samt barn.
Klagen var alene fremsendt af principielle grunde.