samtale 03-12-19

Læsetid: 3 minutter

Titel: Jobsamtale afholdt
Notat:
Ansvarlige myndighed: JobCenter
Deltagende sagsbehandler: B.O.
Samtaletype: Jobsamtale
Mødetype : Personligt fremmøde
Afholdt d.: 03.12.2019
Aftale med borgeren:
Friholdes for 225 timers reglen pga. helbredsmæssige problemstillinger.

Borger visiteres til virksomhedspraktik/funktionsafklaring.
Afholdes som treparts samtale.
Der anmodes om nyt lægefagligt.

Sagsbehandlerens beskrivelse og vurdering:

Afholdelsesdato: 3. december 2019

Kontaktform: Personlig kontakt n/Borger.
Ansvarlig sagsbehandler: Socialrådgiver

Vurdering: Opfølgningssamtale tilrettelagt på at borgeren bringes tættere på arbejdsmarkedet efter Kap.7 §15 LAB loven.
På nuværende tidspunkt er ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart realistisk pga. borgerens problemstillinger. Opfølgning samtale iht. § 16 i

LAB: Opfølgnings samtale under individuelt kontaktforløb, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 7.
Koordinerende sagsbehandler: Socialrådgiver
LAB §18a, stk. 1 og 2 med henblik på at sikre at borger får en helhedsorienteret indsats.

Aktuel status i sagen: Borger er pt. ikke i forløb borger rejste ansøgning om Pension jf. §17.2 31 juli 2019.
Sagen blev forelagt Rehabiliteringsteamet den 7 oktober 2019, rehabiliteringsteamet kunne ikke indstille til pension. Sagen forelægges pensionsudvalget den 25 oktober 2019, som fulgte indstillingen fra Rehabiliteringsteamet og gav afslag på pension. Borger oplyser, at han har
anket afgørelsen fra pensionsudvalget. Borger har sendt brev til Jobcenteret den 26 november 2019, om progression i hans sag. Han har tidligere anmodet om progression i sin sag. Borger gør rede for, at han føler sig låst i systemet. Han vil gerne videre for at finde en afklaring og ro om sin tilværelse og fremtid. Borger orienteres, om, hvordan der kan komme progression i hans sag. Det ene er at hans sag samles og forelægges rehabiliteringsteamet igen, med henblik på en tværfaglig indsats, jf.
Klinisk Funktion. Der er udarbejdet en Speciallægevurdering i Socialmedicinsk Ambulatorium, Klinisk Funktion, modtaget den 29 maj 2019. Klinisk Funktion vurderer at der er behov for en længerevarende tværfaglig indsats, hvis borger skal bringes tilbage i beskæftigelse.
Klinisk Funktion har skitseret nogle punkter, et tværfagligt forløb kan indeholde:
– Færdigudredning i hæmatologisk og levermedicinsk regi.
– Diætist.
– Henvisning til tværfaglig smerteklinik.
– Nyt forsøg på fysioterapiguidet træning.
– Dækning af evt. behov for hjælpemidler.
– Under hensyntagen til patientens skånebehov, kan der på sigt forsøges etablering af virksomhedspraktik, gerne med mentorstøtte.

Klinisk Funktion beskriver også diverse skåneforhold angående en evt.
virksomhedspraktik/funktionsafklaring. Virksomhedspraktik/funktionsafklaring er en mulighed for et videre forløb og det drøftes.
Der er forskellig holdning til hvordan man løser skåneforhold i en
praktik/funktionsafklaring, samt om det er muligt at finde en praktik/funktionsafklaring til borger.
Det aftales at sagsbehandler går videre med en evt. praktik/funktionsafklaring, men at det først sættes i gang i januar 2020. Borger oplyser at hans mål er et fleksjob. Borger oplyser, at han fik
taget nye blodprøver i går, og skal til undersøgelse på lever medicinsk klinik hæmatologisk afd. på sygehus i næste uge.
Borger oplyser, at hans helbred er blevet dårligere, mange af bivirkningerne bliver være og være, fx træthed, feber angreb, ømheder i ben, er gået op i vanddrivende medicin (styrer selv den vanddrivende medicin, med accept fra hans læge). Borger oplyser at hans lever er blevet dårlig, han kan ofte mærke sin lever. Der skal anmodes om journal oplysninger fra sygehus og før jul en statusattest fra egen læge, med en faglig vurdering.
Helbred: Borger er ifølge sin læge og Klinisk Funktion moderat overvægtig (BMI ca. 52). Henrik er opereret i venstre skulder, har fået lavet en plads skabene operation, skulderen er kronisk.
Har kronisk seneskedehindebetændelse i venstre hånd.
Han har smerter i sin venstre fod.
Har rosen, navlebrok, hævet ben(Ødemer) og søvnapnø.
Har siden 2016 været fulgt i hæmatologis regi for en blodsygdom med for få blodplader.
I foråret 2019 er der rejst mistanke om skrumpelever med deraf
følgende forstørret milt og sekundær ødelæggelse af blodpladerne. (Nej der er konstateret klart evidens for cirrose og forstørret milt.)
Henrik har siden 11 april 2019 fået profylaktisk behandling for lever og milt problemer. (Bevidner at der er evidens for cirrose og milt-forstørrelse.)
Får flere forskellige medicinsk behandling fx vanddrivende medicin.

Læs div. Lægeerklæringer i sagen og fra klinisk Funktion. Og medicinliste

Fagligt (uddannelse/erfaring): Ufaglært, erfaring fra transport branchen. Har div kørekort.
Social faglig opfølgning:
Bor sammen med kone, og to børn. Borger oplyser, om sine forpligtelser over for børn i Sverige. Han ser dem ca. en gang om måneden pga. økonomi.
Rådighed:
Borger betragtes til rådighed, i de tilfælde, hvor han skal møde til samtaler med jobcenter, tilbud og aktiviteter
Vurdering, jf. § 16 stk. 2 i LAB:
Det vurderes at der ikke skal iværksættes nogen behandling andet egen læge henviser til det på nuværende tidspunkt. Der skal anmodes om journal fra lever medicinsk på Sygehus, samt statusattest fra egen læge.

Borgeren har behov for en særlig indsats for at sikre, at han får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Opfølgning tilrettelægges som led i det individuelle kontaktforløb.
Vurdering, jf. § 16, stk.3 i LAB: Der bør iværksættes beskæftigelsesfremmende aktiviteter for borger der gør ham klar til at få tilknytning til arbejdsmarkedet.
Borger visiteres til virksomhedskonsulenterne, med henblik på virksomhedspraktik. Der skal tages hensyn til borgers skåneforhold, beskrevet i erklæring fra Klinisk funktion Holbæk sygehus. Der skønnes ikke på nuværende tidspunkt relevant at overveje andre tilbud. Borger har behov for en særlig indsats for at sikre, at han får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet. Det
vurderes at der godt kan iværksættes forløb, samtidig med behandling på sygehuset.

Aftale:
Friholdes for 225 timers reglen pga. helbredsmæssige problemstillinger. Borger visiteres til virksomhedspraktik/funktionsafklaring. Afholdes som treparts samtale. Der anmodes om nyt lægefagligt.

Facebook Kommentarer